SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Bu araştırma üniversite öğrencilerinde, sosyal medyanın satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın %62,1’ ini kadın,% 37,9’ unu erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinde satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini tespit etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; sosyal medyanın tüketici satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışları üzerinde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: sosyal medya, tüketici davranışları, tüketici

Çalışmanın tamamı için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/436709

 

DOÇ. DR. AHMET SARITAŞ