PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişim süreci diğer alanlara olduğu gibi pazarlama disiplinine de önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Özellikle sosyal medyanın internet kullanıcılarının önemli bir kısmı tarafından yaygın olarak kullanıma başlanmasının bir sonucu olarak pazarlama alanında yaratıcılığın ön plana çıkarılabildiği, hedef kitle ile interaktif etkileşimi sağlayan çevrimiçi iletişim kanalları oluşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da bireyler ile işletmeler arasında etkileşimin güçlenmesinin yanı sıra daha geniş kitlelere daha kolay bir şekilde ulaşılabilme olanağı doğmuştur. Sosyal medyayı etkili bir iletişim kanalı olarak kullanabilmenin yolu ise sosyal ağların inovatif bir biçimde pazarlama stratejilerine adaptasyonundan geçmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip olan otomotiv sektöründe bir inovatif pazarlama kanalı olarak sosyal medya kullanımı ve bu kanalların performansını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Bu bağlamda, teknik, görsel ve kurumsal performans faktörleri temel alınarak sektörde yer alan işletmelerin Facebook, Twitter ve Instagram hesapları içerik analizi ile incelenerek bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Ölçeği, Pazarlama İletişimi, İnovatif İletişim Kanalı, Otomotiv Sektörü.

Çalışmanın tamamı için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391366