ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Değişen çevre koşulları, küreselleşme süreci ile birlikte rekabet avantajı sağlayabilme, müşteri beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farklılaşması, nitelikli insan kaynağını örgütsel başarı ve verimlilik için en önemli unsurlardan birisi haline getirmiştir. Bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilen örgütsel destek algısı çalışanların, kendilerini örgüte bağlı, örgütün bir parçası gibi hissetmeleri temeline dayanan örgütsel bağlılık davranışı gösterme eğilimlerini etkilemektedir. Bu araştırma Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmeleri çalışanlarında örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisini irdelemeye yöneliktir. Araştırma, Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmelerini kapsamakta olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmeleri çalışanlarında örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek maksadıyla çoklu regrasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, örgütsel destek ölçeği, örgütsel bağlılık davranışları alt boyutlarından duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık üzerinde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p<0.01).

Anahtar kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Algılanan Örgütsel Destek, İmalat İşletmeleri.

Çalışmanın tamamı için:

http://www.javstudies.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1996273719_12.%20ID-544.%20Karag%C3%B6z%2C%20Sar%C4%B1ta%C5%9F%20%26%20Karabu%C4%9Fa_138-147.pdf&key=38525

 

DOÇ. DR. AHMET SARITAŞ