GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE, İŞLETME YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Günümüz gelişen ve daha da karmaşık hale gelen küresel iş dünyası, kadının ekonomik hayattaki yerini değiştirmekte bu durum kadınların iş yaşamlarındaki rekabet gücünü etkilemektedir. Çalışma hayatının kadına sunduğu, ekonomik özgürlük, yeni bir sosyal çevre, kendine güven ve kişiliğinin gelişmesi, toplumsal statüsünün yükselmesi gibi etkenlerden kopmak istememesi onu girişimciliğe yöneltmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin küreselleşen çevre yapısına ayak uydurmaları ve sektördeki rakiplerini sürekli değerlendirmeleri bir zorunluluk halini almıştır. Kadınların işgücüne katılımları ve girişimciliğe katkıda bulunmaları, sürdürebilir kalkınmanın önemli bir unsurudur. Küreselleşme süreci ile birlikte rekabet avantajı sağlayabilme, rekabet yaratan kaynak ve yeteneklerin neler olduğunu tespit edebilme işletmelerin temel gündemini oluşturmaktadır. Bu araştırma Antalya’da faaliyet gösteren kadın girişimci firmaların, işletme yetenekleri ile işletme performansı arasındaki ilişkinin irdelenmesine yöneliktir. Araştırma, Antalya’da faaliyet gösteren kadın girişimci işletmeleri kapsamakta olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kadın girişimci işletmelerde işletme yetenekleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmek maksadıyla korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kadın girişimcilerin işletme yeteneği ölçeğinin alt boyutlarından; yönetim yetenekleri, üretim yetenekleri, pazarlama ve satış yetenekleri, bilgi sistemleri yeteneği, öğrenme yeteneği, lojistik yetenekler ve performans ölçeği arasında pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Kadın Girişimci, Kaynak Tabanlı Görüş, Yetenek, Performans.

Çalışmanın tamamı için: http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=13431

 

DOÇ. DR. AHMET SARITAŞ