SENDİKAL HAREKETTE HAK-İŞ ve KADIN

HAK-İŞ Konfederasyonu, kadın çalışanların hem hayatın her alanında yaşadıkları sorunlara, hem de istihdama ka­tılım ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara ilişkin çö­züm üretmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda her yıl düzenli olarak Üye Sendikalardan toplanan sayısal veriler ve açık uçlu sorular ile anket çalışması yürütmek­tedir. Anket çalışmaları sonucunda kadın çalışanlar için çeşitli faaliyetler planlamaktadır. 2023 yılı itibariyle dijital ortama aktarılan ve güçlendirilen çalışma, akademik bir bakış açısıyla değerlendirilmiş, istatistik programlarıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

2023 yılı mayıs ayı ve 2024 yılı mart aylarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsa­mında; HAK-İŞ ve Üye Sendikaları hakkında genel de­ğerlendirmeler, sendikalarda kadın-erkek temsiliyeti, iş-aile yaşam dengesi, toplu iş sözleşmeleri, kadın çalı­şanlara yönelik düzenlenen eğitim, toplantı vb. konuları değinilmiştir. Ayrıca bu çalışmada 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depre­me, Siyonist İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara ve insanlık dramına ilişkin HAK – İŞ ve üye sendikalar tarafından gerçekleştirilen yardımlar ve faaliyetler ve özellikle ülkemizde çoğunluğu kayıt dışı olarak çalışan ev işçileri için  örgütlenme çalışmasına ilişkin özel bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde deprem felaketinden etkilen üyelerimizin ve ailelerinin bilgileri, deprem bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşı­lan sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır.

Çalışmada kadın-erkek oranları bağlamında elde edilen verilerin Konfederasyona, üye sendikalara ve diğer pay­daşlara yön gösterici olacağına inanılmaktadır. Sayısal verilere ek olarak sendikalara yöneltilen açık uçlu soru­lardan elde edilen görüş ve önerilerin sendikal hareketin bugününü aydınlatması ve yeni nesil sendikacılık anlayı­şıyla geleceği inşa edecek sonuçlar ortaya koyması he­deflenmiştir. Özellikle kadın odaklı çalışmalar, işyerlerin­de şiddet ve tacizi önlemeye yönelik uygulamalar, örgütlü olunan işyerlerinde kadınların karşılaştıkları sorunlar ve buna ilişkin çözüm önerileriyle paydaşlara ve politika üre­ticilerine yön göstereceği düşünülmektedir. Elde edilen bilgilerin sektör açısından veri analizi yapmak adına fayda sağlayacağına ve tüm bunlarla birlikte görüşme sonucunda elde edilen iyi uygulama örnekleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerile­rinin de HAK-İŞ Konfederasyonu ve Üye Sendikalara gelecekte alınacak kararlarla ilgili katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Kadın çalışmalarının onaltı yıldır düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve gelişim seyrinin takip edilmesi, kadın çalışmaları konusunda örnek çalışmaları HAK-İŞ’in sendikal anlayışının önemli bir göstergesidir. Bu ve benzeri çalışmaların, kadın çalışmalarını özümseyen, kadın stratejisinden elde edilen bilgilerle yol haritasına dönüştüren, misyonu ve çalışmalarıyla sendikacılığın yerli ve milli değerlerimize uygun olarak yapılabileceğini gösteren ve sendikal hareketin yeniden inşasına kat­kı sağlayan HAK-İŞ tarafından her yıl gerçekleştirilmesini dilerim.

Bununla birlikte “Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik” anlayışı ile kadınların toplu- mumuzdaki ve dünyadaki varlığının güçlenerek korunması hem sosyal hem de iş hayatında üst kademelere gelmesi dileğiyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bu vizyonda bizlere öncülük eden HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN’ a, Kadın Komitesi Başkanı Sayın Fatma ZENGİN ile ekibine teşekkürü bir borç bilirim.

 

Devamı için: https://hakis.org.tr/uploads/yayinlar/yayin-pdf-104.pdf