KÜRESEL MARKA ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tüketicilerin yapmış oldukları tüketim verileri incelendiğinde birçok etmenin tüketici satın alma kararlarında etkili olduğu görülmektedir. Tüketici tercihlerinin pazarlama faaliyetlerinde ön plana çıkması ile birlikte tüketici davranışları önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda, tüketicilerin küreselleşme ve küresel marka karşısında tutumları ve nasıl algıladıkları önem arz etmektedir. Çalışmada öncelikle bu süreçler tanımlanarak tüketicilerin küresel markaları satın alma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Burdur ilinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin farklı birimlerinden 520 öğrenci üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucu tüketici davranışlarında ve satın alma niyeti üzerinde, markanın küresellik algısının ve küresel marka tercihinin etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Küresel Marka, Tüketici Davranışları, Satın Alma Niyeti.

Çalışmanın tamamı için: http://iibfdergi.bartin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/07/14-K%C3%BCresel-Marka-Alg%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-T%C3%BCketici-Davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1na-Etkisi-1.pdf

 

DOÇ. DR. AHMET SARITAŞ