Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ

KOSGEB Burdur Sinerji Merkez Yöneticisi olarak 2005 –  2008 yıllarında görev yapan SARITAŞ, 2008 – 2012 yıllarında Akdeniz Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak, 2012 – 2020 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmış ve 2020 yılından itibaren de Doçent olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Farklı üniversiteler bünyesinde Rektör Danışmanlığı, Senatörlük, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkez Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Devam eden diğer görevlerinin yanında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Merkezi (REKMER) Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Üniversitedeki görevlerinin yanında, TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Sorumluluğu, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü, Burdur Kent Konseyi Ekonomik ve Sosyal Gelişme Grubu Başkanlığı ve MAKÜ – BAKA Teknokenti kurulumun da görev yapmış olan SARITAŞ, üniversite içinde ve dışında birçok kurulda da yer almış ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır  Ayrıca,  Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında da çeşitli yurtdışı görevlerinde bulunmuştur.

Birincisi Burdur’da yapılan Uluslararası Ticaret Kongresi (UTİK 2014) Düzenleme Komitesi Başkanlığı yapan SARITAŞ, 2014 yılında Yunus Emre Enstitüsü davetlisi olarak Arnavutluk’ta “Mehmet Akif’in Siyasi Yönü” ve Macaristan’da Erasmus Değişim Programı kapsamında “Expo 2016 Antalya” konularında seminer vermiştir. Üniversitede Akademik danışmanlığını yaptığı ÜNİAK ve GEBİR (Gelişme ve Geliştirme Topluluğu) öğrenci topluluğu ile birçok aktivite ve 2 ulusal kongre organize etmiştir.

Pazarlama alanında Doçent olan SARITAŞ, Pazarlama, Markalaşma, Girişimcilik, Strateji Geliştirme, Proje Yönetimi, Sosyal Medya, Sektörel Kümelenme, Devlet Teşvikleri ve Aile İşletmelerinde Yönetim konuşlarında çalışmalar yapmış, birçok firma ve STK’ya danışmanlık ve eğitim hizmetinde de bulunmuştur. Türkiye’nin birçok ilinde 100’e yakın eğitim ve konferans veren SARITAŞ, Batı Akdeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tamamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı dâhil birçok Kamu Kurum ve Kuruluşunda KOBİ’lere, girişimcilere ve gençlere yönelik eğitim, seminer ve konferans vermiştir.

1981 Yılında Ankara – Şereflikoçhisar’da doğan Ahmet SARITAŞ, ilk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamladıktan sonra, 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden onur öğrencisi olarak lisans, 2007 yılında yine aynı üniversitede  yüksek lisans, 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. İngilizce bilen SARITAŞ’ın, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış köşe yazıları ve çok sayıda bilimsel proje, makale ve tebliğleri ile kitap yazarlıkları bulunmaktadır.

Yayınlanmış Kitap ve Kitap Bölümleri

 • PUBLIC AFFAIRS AND ADMINISTRATION CONCEPTS METHODOLOGIES TOOLS AND APPLICATIONS (2015), IGI GLOBAL, USA, İngilizce, Bölüm Yazarlığı.
 • HÜKÜMET SİSTEMİ: KAMU YÖNETİMİNDE DEGİSİM, Bölüm Adı: (BASKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL PAZARLAMA KAMPANYALARI: ABD ÖRNEĞİ (2018), Hiper Yayınevi, Bölüm Yazarlığı.
 • DEGİŞEN PAZARLAMA ANLAYISI: YENİ PAZARLAMA YAKLASIMLARI, Bölüm Adı: (SOSYAL PAZARLAMA), (2018), Gazi Kitabevi, Bölüm Yazarlığı.
 • TÜRKİYE’DE MERMER SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, SORUNLAR ve ÖNERİLER (2008), Asil Yayınları, Bölüm Yazarlığı. 
 • KOBI VE AILE ISLETMELERINDE YÖNETIM VE ORGANIZASYON SORUNLARI (2015), Orion Yayınları.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makalelerden Bazıları

 • ELECTIONS AND SOCIAL MEDIA: AN OVERVIEW. Abstract Announcement for International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), (2015).
 • SİYASAL İÇERİKLİ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ:26. DÖNEM MV ÜZERİNE BİR UYGULAMA. MAKÜ SBE Dergisi, (2016).
 • SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi, (2016).
 • A FIELD RESEARCH ON ACCOUNTING – FINANCING PROBLEMS FACEDBY SME’s. The Journal of Global World Academy, (2016).
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Ünv SBE Dergisi, (2016).
 • KOBİ’LERDE YÖNETİCİLERİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BURDUR İLİNDE BİR UYGULAMA, Finansal ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (2015).
 • SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (2017).
 • KÜRESEL MARKA ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bartın İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017).
 • SPORT MARKETING AND SPONSORSHIP: CASE OF TURKISH AIRLINES CORPORATION. SPMJ – Stratejik Public Management Journal, (2017).
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017).
 • PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
 • ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYEİLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: İMALAT İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ. International Journal Of Academic Value Studies, (2017)
 • SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Eğitim ve Toplum Dergisi, (2017)
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI. Uluslararası iktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)
 • GENÇLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2018)
 • GİRİŞİMCİLER ÜZERINDE, İŞLETME YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARASTIRMASI. Turkish Studies Dergisi, (2018)
 • YESİL SATIN ALMA DAVRANISININ ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİGİNE ETKİSİNDE ÇEVRESEL KAYGININ ARACILIK ROLÜ. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, (2018)
 • HEDONİK ALIŞVERİŞİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARASTIRMASI. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USBD), (2018)
 • İÇERİK PAZARLAMASINA YÖNELİK BİR LİTERATÜR TARAMASI. Sosyal Arastırmalar ve Davranıs Bilimleri Dergisi, (2018)

Kongrelerde Sunulan Tebliğlerden Bazıları

 • USE OF İNFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL MARKETING IN TURKEY, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, Madrid – İspanya, 2016,
 • HELAL GIDA ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ, Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay – Türkiye, 2016,
 • KENT MARKASI OLUŞUMU İÇİN KENTSEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ: MELBOURNE ÖRNEĞİ, Kentfor Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Kongresi, Tekirdağ – Türkiye, 2017,
 • TÜRKİYE’DE LOJİSTİK YAZININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE LOJİSTİK EĞİTİMİ, Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur – Türkiye, 2017,
 • FACTORS OF PURCHASİNG DECİSİON AND MEASURİNG BRAND LOYALTY: AN EMPİRİCAL STUDY OF AUTOMOTİVE SECTOR, Proceedings of the Seventh Annual International Conference on Global Business,Engineering, Energy, Agriculture and Health ((ICGBEEAH2017)), Manhattan, New York, ABD, 2017,
 • COMPARİSON OF THE MUNİCİPALİTY MANAGEMENT MODELS FOR THE METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES İN TURKEY, 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya, 2017,
 • THE RELATİONSHİP BETWEEN TRUST AND DEPENDENCY OF CONSUMERS ON TRADEMARKS, 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya,

iletişim bilgileri

Sosyal profiller

Bize Ulaşın

Ücretsiz danışmanlık almak istiyorsanız, lütfen formu doldurarak başlayın: