TURKEY HOME KAMPANYASI ÖRNEĞİNDE SOSYAL VE DİJİTAL MEDYANIN TURİZMDEKİ ROLÜ

İrfan ÖNAL  ve Ahmet TEMURCİ

Tanıtma Genel Müdürü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü irfan.onal@kultur.gov.tr

Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü atemurci@hotmail.com

ÖZET

Rekabet olan her alanda güçlü bir markaya sahip olmak eşsiz bir ekonomik avantaj sağlamaktadır. Daha değerli algılanan ülkeler, ürünlerini ve hizmetlerini hem daha çok hem de daha pahalıya satabilmektedir. Bu alanda öne geçebilmek için çoğu ülke artık imajlarını profesyonel olarak yönetme yoluna gitmektedir. Marka ülkeler artık fiziksel sınırlar için değil, zihinlerdeki kavramları sahiplenmek için gayret göstermektedir. Bu çabada en önemli araçlardan biri ise hedef kitleye doğrudan ulaşmaya ve kendi hikayesini kendi dilinden anlatmaya olanak veren sosyal ve dijital medyadır. Bu çalışmanın amacı; destinasyon tanıtımı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde yürütülen Turkey Home sosyal ve dijital medya kampanyası ve bu kampanyanın iletişim stratejisini açıklamaktır. Çalışma, Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği ülke ve destinasyon tanıtımlarında uyguladığı yöntemler üzerine kurgulanmıştır.

GİRİŞ

Uluslararası ilişkilerin çok yoğun ve karmaşık hale geldiği günümüzde, “destinasyon tanıtımı” milletlerin birbirleri ile ilgili değer yargılarını oluşturan ve ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarlarını etkileme gücünü artıran belirli bir hedef kitleye yönelik bir “kendini ifade etme” aracıdır. Günümüz rekabetçi koşulları ülkelerin ayakta kalabilmesi için uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi, yeni pazarlar bulmayı ve bu amaçla tanıtım/pazarlama yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Dünya üzerinde birçok yer benzer özelliklere sahiptir, benzer ürünler mevcuttur ve bu yüzden rekabetçi dünyada var olmak eşsiz bir kimlik yaratmakla mümkündür. Bir diğer ifade ile destinasyonlar eşsiz olduklarını vurgulayarak hedef kitleyi etkilemeye çalışırlar.

Sürekli değişen dünyada bir destinasyon ziyaretçilerini, yatırımcılarını, girişimcilerini ve sakinlerini etkilemeyi sürdürebilmek için imajını izlemeli, yönetmeli ve geliştirmelidir. Günümüzde birçok yer geleneksel pazarlamanın ötesinde katma değerler yaratarak markalaşma süreci yaşamaktadır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Hedef kitlenin güncel sosyolojik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sosyal medya ile daha yakın temas halinde olması, bilgiye erişim, seyahat planlama ve satın alma ile deneyimlerini paylaşma şekillerini değiştirmiştir. Bu nedenle, sosyal ve dijital medya bir turizm pazarlama aracı olarak önem kazanmış ve marka değerini zenginleştirip rekabet avantajı sağlamak ya da mevcut rekabet avantajlarını korumak için ülkeler artık resmi sosyal medya hesaplarından tanıtıma başlamıştır.

Sosyal ve dijital medyada yapılan ülke tanıtımı, her turistik ürünün eşit şekilde temsil edilebileceği bir platform olma görevi görmektedir. Geleneksel tanıtım yöntemlerinde mecranın türü ve teması ile sınırlı kalan turistik ürün seçimi, sosyal ve dijital medyada daha büyük bir özgürlük alanına kavuşmuştur. Ek olarak, tanıtım maliyetinin geleneksel yöntemlere göre daha düşük olması, aynı bütçe ile daha çok ve çeşitli tanıtım yapma imkânı sağlamaktadır. Sosyal ve dijital medya tanıtımı sadece makro değil mikro destinasyon markalaşmasına da olanak vermektedir. Öte yandan, insanlarla doğrudan iletişim kurmak günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Dünyanın yaşadığı siyasi, doğal, terör vb. felaketler karşısında bireye doğrudan ulaşmak ve iletişimde olmak bir kriz anında destinasyonun en az zarar görmesinin anahtarı olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI
Özellikle klasik medya araçlarının insanın doğru bilgilendirilmesinde zaman zaman yetersiz kalmakta veya sadece kendi algı pencerelerinden konuları yansıtmaktadır. Değişik toplumlardan, değişik hedef kitlelerden bireylerle iletişimin sürekli ve pozitif tutulması, bireylerin doğrudan bilgilendirilmeleri ve onlara aracısız ulaşmak hem günümüz rekabetçi dünyasında hem de kriz anlarında özellikle önem kazanmaktadır. Turkey Home kampanyası, bu amaçlarla sosyal medya kanalları aracılığı ile hedef kitle ve takipçilerle sürekli iletişim kurulmasını sağlanmaktadır (Hometurkey.com, 2017). Bu çalışmada Turkey Home kampanyasının geçtiği süreç detaylı biçimde incelenecek ve kampanya çıktıları doğrultusunda önerilere yer verilecektir.

TURKEY HOME KAMPANYASI

“Türkiye” markası, “kültür” ve “turizm” de dâhil olmak üzere pek çok üründen oluşmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun bilincinde olarak, güncel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yeni bir iletişim paradigması geliştirmiştir. Tek sesli ve bütüncül bir tanıtım için vizyoner bir bakış açısı sağlamayı hedefleyen bu paradigma, Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliğini bir pazarlama karmaşası olmaktan çıkarıp “Türkiye” markasının itici gücü olarak konumlama gayesindedir. Bu, iletişimde sadeleşme anlamına gelmektedir. Türkiye her alanda birçok değere sahip, çeşitliliği zengin bir ülkedir. Bu anlamda kıtasal özelliklere sahiptir. İşte bu çeşitliliği insanla buluştururken sade ve anlaşılır bir yöntem izleyip insanları söz konusu zenginliğin karmaşasından çekip çıkarmak önemlidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016a).

SONUÇ
 • Küresel olarak güçlü, olumlu ve rakiplerden ayrışmayı sağlayacak bir marka kimliği
 • Kaynakların verimli kullanımı
EYLEMLER
 • Farklı ve özgün değerlere sadık kalınarak çağdaş değerleri vurgulamak
 • Klasik tanıtım yöntemleri yerine hakla ilişkiler faaliyetleriyle de desteklenen sosyal ve dijital kampanyaları ağırlıklı olarak gerçekleştirmek
 • Pazar ülkeye bağlı olarak önemli yerel etkinliklere sponsorluk ya da işbirliği vasıtasıyla etkin katlım sağlamak
 • Sektörle birlikte yapılan tanıtım faaliyetlerinin hacmini ve çeşitlerini artırmak
 • Şemsiye konswpt olarak belirlenen “TurkeyHome” kampanyası kapsamında hedef ülkedeki Türkiye algısını tek sesli olarak pekiştirmek
 • Tüm paydaşlara tanıtım faaliyetlerinde kullanabilecekleri ve Bakanlığımız kampanyası ile uyumlu şablonlar sağlamak
 • Kültürel diplomasi yolu ile spor müsabakaları, festivaller, konserler, sergiler vs. gibi uluslarası etkinlikleri Türkiye algısın olumlulaştırmak için etkin bir şekilde kullanmak
 • Tutarlı ve bütüncül tanıtımlar yolu ile hedef kitlede tanıtım çalışmalarımıza ilişkin farkındalık yaratmak
STRATEJİLER
 • Kamu-özel sektör işbirliği ve kurumlar arası eşgüdüm sağlama
 • Talep çeşitliliği ve ürün bazlı tanıtıma odaklanma
 • Kısa dönemli değişken politikalar yerine uzun dönemli kalıcı politikalar yaratma
 • Sosyal ve dijital medya başta olmak üzere yeni iletişim teknolojilerini takip etme
HEDEFLER
 • Türkiye’nin imajını olumlaştırma ve olumlu imajı sürekli kılma
 • Ülke, bölge ve nokta bazında markalaşma ve marka bağımlılığı sağlama
 • Turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri artırma
 • Turistik mekanların, fırsatların, deneyimlerin bilinirliğini artırma

Şekil 1: Türkiye Tanıtım Yol Haritası, Tanıtma Genel Müdürlüğü Strateji Raporu (2015) Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015

HEDEFLER STRATEJİLER EYLEMLER SONUÇ
Bu gayeye ulaşmak için; ucuz havayolu taşımacılığının gelişmesi ile dijital mecraların güçlenmesi sonucunda kitle turizminin yerini bireysel, bağımsız, duyarlı ve deneyimsel turizme bırakması, bu doğrultuda bir tatili tercih eden kitlenin giderek yaş grubu ve gelir düzeyi açısından çeşitlilik göstermesi, şehirlerin tek başlarına güçlü birer marka haline gelmesi, alternatif ve niş turizm pazarının büyümesi ve daha fazla ürün çeşitliliği gerektirmesi, teknolojik gelişmeler neticesinde evirilen hedef kitlenin geleneksel tanıtım faaliyetlerinin etki gücü dışına çıkması ve bu nedenle sosyal ve dijital medya çalışmalarının artan önemi gibi gelişmeler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 Turizm Stratejisi çerçevesinde etkin bir yurtdışı tanıtımı yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda belirlenen hedefler, stratejiler, eylemler ve bunlardan beklenen sonuç yanda sunulmaktadır:

Bu yol haritası doğrultusunda ve daha önceki kampanyalardan edinilen tecrübeler, sektörle ve akademi ile yapılan çalışmalar ve algı imaj araştırmaları neticesinde elde edilen bilgiler göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, çok yaratıcı bir fikirle dünya gündemini kısa süreliğine meşgul etmek yerine, stratejik bir fikri sürekli ve tutarlı bir şekilde kullanıp insanların zihninde ülkemizi olumlu bir kavramla eşleştirme yolu ile tanıtım çalışmaları yapmaya karar vermiştir. Bu kapsamda; ülkemizin bir turizm destinasyonu olarak sahip olduğu mevcut sempatiyi korumak için Türkiye lale logosunu kullanmaya devam eden ve tarih boyunca onlarca uygarlığın mirasçısı ve misafirperverliği ile tanınan insanların vatanı olan ülkemizi “ev” ve “yurt” kavramları ile özdeşleştiren, marka çalışması ve turizm diplomasisi amaçlarını ön planda tutan bir kampanya yaratılmıştır.

Kampanya; sürdürülebilir ve modüler yapısı sayesinde değerleri hedef kitleye ulaştırma konusunda sınırsız esneklik sağlamaktadır. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, şehirler ve özel sektör kuruluşları tarafından da kampanya ögeleri kullanılabilmektedir. Böylece ülkemizin tanıtımının sürekli ve tutarlı bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Tanıtım kampanyasındaki bir diğer önemli husus ise kullanılan mecraların seçimidir. Üç ana iletişim taktiği üzerinden ilerleyen kampanyada; farkındalık yaratmak için geleneksel reklam mecraları (gazete, dergi, TV, açıkhava, vs.) kullanılmış, bu çalışmalar sayesinde bilinirliği artan kampanyaya katılım sağlamak için halkımıza ve yabancılara hitap eden kapsamlı dijital medya kampanyaları düzenlenmiş, sivil toplum kuruluşlarının, şehirlerin ve özel sektörün kampanyaya dâhil olabilmesi için kolay kullanımlı bir tasarım kiti oluşturulmuş, kitleleri bilgilendirmek için ise aynı renk, aynı görsel yapı ve aynı mesajla pek çok fuarda ve kültürel-sportif etkinlikte “home” konseptiyle tutarlı ve güçlü bir duruş sergileyen tanıtımlar gerçekleştirilmiştir. (Sancar, 2017)

TURKEY HOME SOSYAL VE DİJİTAL MEDYA KAMPANYASI

Tanıtım çalışmalarının gittikçe artan bir hızda dijital ve sosyal medyaya kaydığı gerçeğinden hareketle, 2014 yılında küresel düzeyde başlatılan Turkey Home kampanyası küresel, bölgesel, ekonomik ve siyasi sorunlar, dünyadaki trend ve uygulamalar ile turist tercihleri araştırmalarının sonuçları göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığının imaj/algı yönetimi stratejisi çerçevesinde çeşitlendirilerek sürdürülmüştür (Çelik vd., 2017).

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI
Bu kapsamda kampanya; medya paylaşımları, içerik üretimi ve veri toplama/değerlendirme süreçlerinin birbirini beslemesi ve geliştirmesi stratejisi temeline dayalıdır. Sosyal ve dijital medyada paylaşılan içeriklere ilişkin veriler detaylıca raporlanarak dijital iletişim stratejisini oluşturmakta ve buna göre çeşitli medya mecralarında yeni paylaşımlar yapılmaktadır. Böylelikle güncel, teknolojik ve sosyolojik etmenler göz önünde bulundurularak hedef kitlenin temel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda içerik üretilerek, doğru zamanda doğru kişiye doğru içeriğin iletilmesi amaçlanmıştır.

Medya Seçimi

Turkey Home Global İmaj Kampanyası çerçevesinde “Sosyal Medya”, “Seyahat Medyası” ve “Dijital Medya” olmak üzere 3 tür reklam ve tanıtım çalışması yürütülmektedir.

Sosyal Medya

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn gibi başlıca mecralarda açılan sosyal medya hesaplarında, kültür ve turizm değerlerini ve zenginlikleri tanıtan içerikleri daha hızlı ve daha büyük bir kitleye yaymak ya da takipçi sayısını artırmak için reklam faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca, bu yayıncılarla ortak projeler de gerçekleştirilerek yeni teknolojilerin dünyada ilk defa Türkiye tarafından kullanılması ve marka bilinirliği ile imaj geliştirilmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak medyaların kendi olağan akışlarında trend ya da popüler olan etiket ve temalarda (örneğin; #TTOT – Travel Talk on Twitter/on Tuesday, #Caturday, #FoodieFriday) paylaşımlar yapılarak ana trafik akımını çekmek için çabalanmaktadır.
Seyahat Medyası

Internet altyapısını kullanan seyahat acentelerini hedefleyerek Türkiye hakkında doğru algı yaratmak, Türkiye destinasyonlarına olan satışı özendirmek ve rakip destinasyonlardan pazar payı almak amacıyla, her an seyahat planlaması yapan, eğitimli ve internet kullanıcısı gezginlerin yoğun olarak takip ettiği dünyanın en popüler tatil/turizm siteleri/portalları TripAdvisor, Expedia, Skyscanner, Amadeus, Skift, Travelsavvy, Sojen ve Travelaudience gibi dijital mecralarla pazarlama, veri paylaşımı, içerik üretimi ve reklam işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.

Dijital Medya

Dünyanın en popüler arama motorlarından Google’a ait AdWords ve banner reklamları ile seyahat aramalarında Türkiye’nin ön plana çıkarılması, Google Display Network ile dünya genelinde 300 milyondan fazla web sitesi arasından seçilen belirli sitelerde hedef kitlemize kendi dillerinde ulaşılması; en çok ziyaret edilen 4. arama motoru Yahoo ve Arap-Körfez ülkelerinin popüler portalı Maktoob ile yerel dillerde kampanyalar yürütülerek ciddi bir erişim ve görünürlük elde edilmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak Matador Network, Time, Guardian, BBC, Lonely Planet, National Geographic, Travel Channel gibi dünyaca ünlü web sayfalarında içerik üretimi karşılığında reklam kampanyaları yapılması, böylelikle hem üretilen içeriğin ilgili yayıncılar tarafından dağıtımının sağlanması hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivinin zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu üçlü etkileşim kapsamında özel Türkiye içerikleri ile farklı mecralarda kullanıcıların önüne çıkmak ve akılda kalıcılığı arttırmak olarak tanımlayabileceğimiz “farkındalık”, kullanıcıların farkındalıklarını cezbeden içeriklere yorum yazması, beğenmesi ve paylaşması yoluyla elde edilen “etkileşim”, ve nihayetinde içeriklerle etkileşime geçmiş kişiyi ülkemize “seyahat etmeye” yönlendirme aşamaları gerçekleştirilmektedir.

İçerik Geliştirme

Sanal ortamda ülkemizin görünürlüğünü arttırmak için yürütülen reklam faaliyetlerinin ve iletişim stratejisinin temelini oluşturan içerik geliştirme, aşağıda açıklanan çeşitli yollarla gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Medya Yayıncıları ve Influencerlar (Sosyal Medya Etkileyicileri) ile İş Birlikleri

Bu alandaki Instagram, Google ve Shazam gibi yayıncılarla özel projeler gerçekleştirilmesi ve/veya dünya çapında ünlü ve etkileşimi yüksek influencerların Bakanlığımızca ağırlanması sonucunda içerik üretilmesi ve bu içeriklerin hem yayıncıların/ influencerların kendi kişisel ya da birlikte çalıştığı medya sitesinin hesaplarında hem de Bakanlığımız hesaplarında paylaşılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda ilk olarak 2015 senesinde #Huntkonsepti çerçevesinde belirlenen temalara göre seçilen destinasyonlarda gerek destinasyonu gerekse o destinasyonda yapılabilecek aktiviteleri tanıtıcı içerik oluşturmak amacıyla konunun uzmanı bir vatandaşımızın ev sahipliğinde önemli influencerlar ağırlanmış ve takipçileri ile

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI
paylaştıkları içerikler haricinde video ve makaleler de üretmeleri sağlanmıştır1. 2016 senesi içerisinde Instagram ile işbirliği halinde Yerebatan Sarnıcı ve Urfa Haleplibahçe Müzesi’nde gerçekleştirilen EmptyProject2 çalışması kapsamında popüler yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri ve fotoğrafçılarının müze ve ören yerlerinde, halka kapalı özel fotoğraf ve video çekimleri yapılmıştır. Katılımcıların kendi hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların yaratacağı etkinin yanı sıra proje kapsamında çekilen fotoğraflar Turkey Home sosyal medya kanallarında da paylaşılmak üzere içerik arşive eklenmiştir. 2017 yılında da benzer şekilde destinasyon tanıtımı konusunda etkin olduğu değerlendirilen fenomenlerin uluslararası bir turizm markası haline gelen İstanbul ve Kapadokya’da ağırlandığı Instameet 3 projesi ile Inflow Travel Summit kapsamında Ayasofya EmptyProject4 gerçekleştirilmiştir.

İçerik Üretimi
Turizm pazarlamasında yeni teknolojiler olan 360 derece video, sanal gerçeklik uygulamaları ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapılmasının yanı sıra İl Müdürlükleri, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, TRT, THY ve Anadolu Ajansı gibi kamu kurumlarından çeşitli işbirlikleri ve protokoller kapsamında temin edilen görseller telifi alınarak içerik arşivine katılmakta, birlikte yeni içerikler üretilmekte5 ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b).

2016 Yılında Facebook’ta Gerçekleştirilen Canlı Yayınlar:

 • Euroleague Final Four (Berlin)- Turkey Home FanZone;
 • WTM, ITB, ATM Fuarları;
 • Expo Antalya;
 • Çanakkale Anzak Günü;
 • Extreme Sailing Yarışlarında Turkey Home teknesi içerisinden; • İstanbul Maratonu;
 • Contemporary İstanbul;
 • 27. Marmaris InternationalRaceWeek;
 • Caretta Run;
 • San Sebastian Gastronomika;
 • Taste of London;
 • Altın Portakal Film Festivali;
 • Göcek RaceWeek;
 • Stokholm Türk Filmleri Festivali;
 • 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

2017 yılında Facebook’ta Gerçekleştirilen Canlı Yayınlar:

 • Taste of London,
 • LondonFashionWeek,
 • Kybira Antik Kenti Senfonik Türkü Konseri,
 • Aizonai Antik Kenti Senfonik Türkü Konseri,
 • İstanbul Caz Festivali,
 • Gastronomist,
 • İstanbul Bienal,
 • Erciyes Dünya Snowboard Şampiyonası.

Özel Projeler
Belirlenen temalara göre seçilen destinasyonlarda gerek destinasyonu gerekse o destinasyonda yapılabilecek aktiveleri tanıtıcı içerik oluşturmak amacıyla önemli influencerlar ağırlanmakta ve takipçileri ile paylaştıkları içerikler haricinde Turkey Home içerik arşivi için video ve makale üretmeleri de sağlanmaktadır. Buna ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt içi ve yurtdışı teşkilatı eliyle katıldığı ya da desteklediği etkinlikler için hazırlanan içeriklerde sosyal medyada paylaşılmakta ya da bu tarz etkinlikler için yerinde çekim yapılarak özel içerik üretilmektedir.

Örnek olarak; 2016 yılında San Sebastian Gastronomi Fuar alanında yer alan stantta gösterilmesi için üretilen içerikler uygun metinlerle sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştır6. Benzer şekilde; Bakanlık ve Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Altıneller Festivali ve Bakanlıkça gerçekleştirilen Likya Yolu’ndan Masallar projesi kapsamında yerinde video çekilerek paylaşım yapılmıştır.

Dijital Reklam
Kültür ve Turizm Bakanlığı dijital reklam kampanyaları içerik üretilebilecek çalışmalara odaklanmaktadır. Bu sayede reklam faaliyetinin maliyet/etkinlik oranının Bakanlık lehine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Matador Network, Great British Chefs, Lonely Planet, Travel Channel gibi çok takipçisi olan yayıncılarla yapılan bu içerikler de Turkey Home içerik arşivine eklenmektedir.

Veri Toplama
Kültür ve Turizm Bakanlığı, veri kaynaklarından topladığı detaylı verilerle oluşturduğu veri tabanında sosyal medya içeriklerini şekillendirmektedir. Hem sosyal medyadan gelen içerik verileri hem de ücretli/ücretsiz sektörel veri kaynakları ile yüksek hedeflemeli sosyal ve dijital medya reklam kampanyaları düzenlenmektedir. Amadeus, Google gibi partnerlerle yapılan özel anlaşmalar kapsamında reklamlara yerleştirilen özel kodlar (cookie) sayesinde Türkiye’ye seyahat etmek isteyen ya da etme ihtimali olan turistlere internet ve sosyal medyadan tekrar ulaşılmaktadır. Ayrıca seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile yapılan hedefli reklamlarla hem sektörün satışları desteklenmekte hem de hedef kitlenin satın alma ve karar verme süreçlerine yönelik veri toplanmaktadır. Tüm bu çalışmalar, ortak bir veri tabanında toplanarak kampanyanın stratejisinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bütüncül ve kapsayıcı bir tanıtım kampanyası olan Turkey Home kapsamında yapılan sosyal ve dijital tanıtım faaliyetleri neticesinde tescilli marka rozeti alınmış ve Eylül 2017 tarihi itibariyle tüm sosyal medya kanallarında toplamda 6,5 milyonu aşkın takipçiye ulaşılmıştır. Bu takipçi sayısı ile Turkey Home rakip destinasyonlar arasında 4. sırada konumlanmaktadır.

Turkey Home’un bu sıralamada üst sıralarda yer almasını sağlayan çalışmalar kısaca şöyledir;

Facebook’ta yoğun ve hedefli reklamlar sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedef kitle tanımına uyan 650 milyondan fazla insana ulaşılmış ve Turkey Home sayfası 6 milyardan fazla kez görüntülenmiştir. Bunun sonucunda paylaşılan içerikler Facebook kullanıcıları tarafından 23 milyondan fazla beğeni almış, 2,5 milyondan fazla çevre ile paylaşılmış, 380 binden fazla yorum yapılmıştır. Ortalama 50 canlı yayınla gönderi başına 800 bin kişiye erişilmiştir.

Twitter’da ise, yaklaşık 770 bin takipçi sayısıyla dünyada ilk sırada yer alan Turkey Home kampanyası çerçevesinde farklı reklam türleri ile hedeflemeli reklamlar gerçekleştirilmiştir. Gelibolu Savaşı’nın yıldönümünde Avustralya’da #HomeOfGallipoli ile, İspanya’daki Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nın başlangıcı ve 12 Dev Adam’ın ilk maç gününde #HomeOfTwelveGiantMen ile, İstanbul Shopping Fest’in ilk ve ikinci


günlerinde Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde #HomeOfShopping ile, Yunanistan’da Atina Türk Filmleri Haftası’nda #TurkishFilmsWeek ile, Avustralya Brisbane’deki G20 Zirvesi’nin ilk gününde #SeeYouinTurkeyG20 Gelibolu Savaşı’nın 100. yıl dönümünde Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa’da #Gallipoli100 ile ve 2015 ve 2016 Euroleague Basketbol Şampiyonası Final Four sponsorluğu ve Fenerbahçe’yi desteklemek amacıyla #F4Glory başlık etiketi ile Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Rusya gibi ülkelerde, Avrupa’nın en önemli kültür festivallerinden Europalia’da #Europalia Turkey ile trending topic (TT) olunmuştur.

YouTube’ta yayınlanan videolar ile 330 milyondan fazla etkileşim ve yaklaşık 98 milyon izlenme sayısına ulaşılmıştır. Bu mecrada yapılan reklamlar sayesinde 60 milyona yakın etkileşim ve 17 milyondan fazla görüntülenme sayısına erişilmiştir. Turkey Home sosyal ve dijital medya üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve diğer sektörel örgütlerde durum çalışması (case study) olmuş ve bu alanda ülkesini üst sıralarda konumlandırmak isteyen rakip destinasyonlar için de bir kıyaslama örneği haline gelmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile 40 civarında ülkede yapılanması Turkey Home kampanyasının dünya ölçeğinde yaygınlaşmasını daha kolay hale getirecektir. Ağırlıklı olarak İngilizce ile başlayan bu kampanya Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerinin bulundukları ülkelerde kullanılan dillerle farklı ulusların dikkatine daha yoğun şekilde sunulmalıdır. Önemli sosyal medya mecraları üzerinden süregiden Turkey Home kampanyasının koordine şekilde devamının getirilmesi elzem gözükmektedir. Böylece hem tutarlı şekilde mesaj iletilecek hem de farklı iletişim kanallarında benzer içerik hazırlanacaktır. Bu çerçevede bütün bu mecraların koordinasyonunu sağlayacak bir portal oluşturulması hedeflenmelidir. Bu portala Türkiye’deki diğer ilgili kamu kuruluşları, akademik kurumlar hatta özel sektörün de katkı sunması teşvik edilmelidir.

Turkey Home kampanyası başlangıçta doğal olarak daha genele ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kitlelere hitap edebilecek bir tarzda hazırlanan kampanya bundan sonraki süreçte bireyi hedef almalı ve bu açıdan daha hususi bir hale bürünmelidir. Yaş grupları ve sosyal ilgi alanları gibi ölçütler kullanılarak kampanyanın daha fazla özelleşmesi gerekmektedir. Bu yüzden kampanya yürütücüsü olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özellikle dijital altyapı konusuyla daha yoğun şekilde hemhal olması elzemdir.

KAYNAKÇA

Çelik P., Topsakal Y. ve Yüzbaşıoğlu N. (2017), Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlamasında Sosyal Medya: Turkey Home Örneği, Journal of Human Sciences, 14(2), 1070-1081.

Hometurkey.com (2017), Turkey Home internet sitesi, Erişim tarihi: 09.09.2017, www. hometurkey.com Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015), Tanıtma Genel Müdürlüğü, Strateji Raporu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016a), “Tanıtma Genel Müdürlüğü Pazarlama Hedefleri ve İletişim Stratejileri”, Erişim tarihi:09.09.2016, http://tanitma.kultur.gov.tr/TR,22914/pazarlamahedefleri-ve-iletisim-stratejileri.html, Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016b), “Tanıtma Genel Müdürlüğü Tanıtma Bülteni (2016 Kasım)”, Erişim tarihi:

08.09.2017 http://www.tanitma.gov.tr/Eklenti/49310,bultensayi9pdf.pdf?0.
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2017), “Tanıtma Genel Müdürlüğü Tanıtma Bülteni (2017 Ağustos)”, http://kongre.tanitma.gov.tr/bulten/sayi12/index.html#p=2.
Sancar G.A. (2017), Turizm Diplomasisi Kapsamında Yer Markalama: Turkey Home Kampanya Analizi, Selçuk

İletişim, 9, 89-108.